Bezstronność w procesie certyfikacji

Oświadczenie potwierdzające bezstronność w procesie certyfikacji w naszej jednostce certyfikującej

Zarząd naszej jednostki, członkowie Komitetu Sterującego, eksperci techniczni oraz lokalni auditorzy QS ZÜRICH AG deklarują absolutną bezstronność w zakresie czynności powierzanych nam przez QS ZÜRICH AG. Wszyscy z nas podpisali odpowiednią deklarację, tak więc pełna i weryfikowalna bezstronność jest zapewniona; może ona zostać zagwarantowana i zademonstrowana naszym klientom w każdym czasie w odniesieniu do wszystkich czynności wykonywanych zarówno na rzecz naszej jednostki, jak i na rzecz klienta. W związku z tym możemy skutecznie zidentyfikować i zapobiec występowaniu sytuacji związanych z potencjalnym konfliktem interesów.

Nasz własny system zarządzania jakością, który wdrożyliśmy i utrzymujemy, zapewnia całkowitą bezstronność na wszystkich etapach i we wszystkich sferach naszej działalności – począwszy od zapytania ofertowego aż po wydanie certyfikatu.

Ścisłe wymagania nałożone na nas odnośnie bezstronności na podstawie standardów regulujących prace jednostek certyfikujących są określone w normie ISO/IEC 17021-1:2015. Wdrożenie i przestrzeganie wymagań tej normy w naszej jednostce jest regularnie monitorowane przez szwajcarską jednostkę akredytacyjną (SAS) oraz QS ZÜRICH AG .

Metody zapewnienia bezstronności opisane są w Generalnych Zasadach i Warunkach Przedsiębiorstwa, dostępych pod adresem: https://www.quality-service.ch/en/impartiality/

ENGLISH VERSION

Public Charter affirming the impartiality of our certification activities within our companies.
 
We, the management, the members of the steering committee, the technical experts as well as all the local auditors of QS ZÜRICH AG, declare our absolute impartiality with regard to the performance of tasks assigned and entrusted to us by QS ZÜRICH AG. We have all signed an appropriate independence Charter, so that full and verifiable impartiality is assured at all times and can be guaranteed and demonstrated to our customers at any time with regard to all activities both for and on behalf of the company and our customers. Thus possible situations involving conflicts of interest can be recognized early and avoided in time.

Our own quality management system, which we have introduced and maintain, assures complete impartiality at all stages and in all our areas of activity - i.e. from the initial inquiry to the issue of QA certificate.

The strict requirements imposed on us regarding impartiality by virtue of the standards required of certification companies are stipulated and specified in the recently applicable ISO/IEC 17021-1:2015. The implementation of and adherence to the stringent requirements of this standard in our company are regularly monitored by the Swiss Accreditation Office (SAS) (SCESm047) and QS Zurich AG.

The measures for assuring impartiality are amongst the terms of our General Terms and Conditions of Business. These can be downloaded via the following link:

And QS Zurich AG is to link with the follow address:https://www.quality-service.ch/en/home/