ISO 50001

Certyfikacja systemu zarządzania energią zgodnie z normą ISO 50001.

ISO 50001 jest systemem zarządzania energią. Jest on wzorowany na ISO 14001, czyli na zarządzaniu środowiskiem. Norma ta dotyczy redukcji kosztów, zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych oraz efektywności energetycznej przedsiębiorstwa. Istotą systemu jest zidentyfikowanie obszarów znaczącego zużycia energii (aspektów energetycznych organizacji w EN 16001) i wymagań prawnych i innych, które mają zastosowanie do tych obszarów oraz odpowiednie zarządzanie zużyciem energii w tych obszarach, Podstawowym zadaniem normy jest osiąganie i poprawa efektywności energetycznej w sposób wykazujący efekty (w tym ekonomiczne) przyjętych rozwiązań.

Dla kogo jest ISO 50001?

Norma ISO 50001 przeznaczona jest dla wszystkich organizacji, niezależnie od rodzaju i wielkości, oraz do stosowania w różnych warunkach geograficznych, kulturowych i społecznych. Nie jest wymagane wdrożenie innych systemów zarządzania. Może byś stosowana przez dowolną organizację, która zamierza: ustanowić, wdrożyć i utrzymać system zarządzania energią; postępować zgodnie z ustaloną przez siebie polityką energetyczną; wykazać zgodność z normą poprzez potwierdzenie przez strony trzecie w procesie certyfikacji.

Korzyści wynikające z wdrożenia systemu ISO 50001:

·  certyfikat ISO 50001 jest ważnym atutem marketingowym,
·  wykorzystanie potencjału oszczędnościowego i zmniejszenie zużycia energii,
·  redukcja kosztów wytwarzania i niższe opłaty za energię,
·  usprawnienie zarządzania organizacją (planowanie, ustalanie celów i zadań oraz programów w zakresie energii),
·  zmniejszenie niekorzystnego oddziaływania na środowisko,
·  większa wiarygodność wobec stron zainteresowanych,
·  regularne audity wewnętrzne i zewnętrzne umożliwiają szybkie wykrycie słabych miejsc powodujących zwiększone zużycie energii.